Deze website heeft browserbeperkingen. Het is aanbevolen een browser te gebruiken zoals Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Gratis verzending vanaf € 50 (Benelux en Frankrijk)

Natuurlijke Verzorging, Gecertificeerd Bio, Made in Belgium

Privacybeleid

Preambule

In het kader van haar activiteiten en uw gebruik van de website https://clydeformen.com/ (hierna de "Website"), de onderneming K-EXPERTISE SRL, een onderneming opgericht in België met maatschappelijke zetel te Champellaan 2, 1640 Sint-Genesius-Rode, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0758.524.360, handelend onder de merknamen "K-EXPERTISE" en "CLYDE FOR MENTM " ("wij", "ons" of "K-EXPERTISE") is verplicht om persoonsgegevens over u, als de voor de verwerking verantwoordelijke, te verwerken. De bescherming van persoonsgegevens is zeer belangrijk voor K-EXPERTISE, dat zich ertoe verbindt deze gegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening 2016/679 betreffende de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("AVG"). Het doel van dit Privacybeleid is u te informeren over de persoonsgegevens die wij gebruiken, waarom wij ze gebruiken, hoe lang wij ze bewaren en hoe u uw rechten met betrekking tot die gegevens kunt uitoefenen.

I. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen, gebruiken, bewaren en verwerken persoonsgegevens van u en alle apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u de Website gebruikt, wanneer u zich registreert om een account bij ons aan te maken, wanneer u ons informatie verstrekt (per e-mail of via de Website), wanneer u informatie bijwerkt of toevoegt aan uw account, ons berichten, commentaar, vragen, getuigenissen of suggesties sturen, deelnemen aan blogs, forums, message boards, chatrooms, profielpagina's, polls, enquêtes en andere communicatiekanalen en -diensten in verband met de Website, of anderszins met ons corresponderen. Deze persoonsgegevens kunnen vrijwillig door u worden verstrekt, of automatisch door ons worden verzameld of naar ons worden verzonden wanneer u de Website gebruikt. Wanneer u ons vraagt om producten te leveren ten behoeve van een derde partij, moet u wettelijk gemachtigd zijn door die derde partij om hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien van toepassing. Deze machtiging moet betrekking hebben op alle relevante persoonsgegevens.

II. Welke soorten persoonsgegevens worden door K-EXPERTISE verzameld en verwerkt?

K-EXPERTISE kan persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) verzamelen en verwerken, die rechtstreeks van u worden verkregen, onder andere wanneer u onze website gebruikt, via het contactformulier, wanneer u via andere kanalen contact met ons opneemt, wanneer u een product bestelt of wanneer u een contract met ons sluit.

De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken zijn de volgende:

Identiteitsgegevens - voornaam, achternaam, leeftijd (ouder dan 18), geboortedatum, foto/portret, gebruikersrekeningnummer;

Contactgegevens - e-mailadres, afleveradres, factuuradres, land van verblijf, telefoonnummer;

Financiële en transactiegegevens - informatie over uw gebruik van de Dienst en uw bestellingen, zoals ordernummer, orderwaarde, orderdatum, artikelnaam, artikelwaarde, artikelbedrag, artikelgewicht;

Technische gegevens - informatie die u verstuurt of ontvangt tijdens het gebruik van de dienst en die u of een andere persoon identificeert, zoals Internet Protocol (IP)-adres, browsertype en -versie, browser plug-in types en versies, apparaten die gebruikt worden om toegang te krijgen tot de Website, aankoopgedrag en andere analytische en functionele hulpmiddelen om de Website te verbeteren.

III. Waarom en op welke rechtsgrondslag gebruikt K-EXPERTISE deze persoonsgegevens?

K-EXPERTISE verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Om u te voorzien van de producten die u hebt besteld;

u informatie te verschaffen over deze producten (bv. door u catalogi toe te zenden enz.);

Contracteren met jou;

Om onze relatie met u te beheren, bijvoorbeeld door met u te communiceren over onze producten, uw verzoeken of klachten te behandelen, en u instructies te geven;

de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;

Betalingen doen en ontvangen, onze rekeningen beheren;

Om u te contacteren in het kader van onze commerciële campagnes of voor de verzending van onze tevredenheidsenquêtes of onze catalogi;

Om onze website en onze IT-infrastructuur te beheren en om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden;

te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;

Verdedig onze rechten;

K-EXPERTISE verwerkt uw persoonsgegevens, naargelang het geval, op basis van de volgende rechtsgrondslagen

Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (toestemming die u kunt intrekken: zie hieronder);

De noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben gesloten of voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen dat u hebt verzocht;

De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door K-EXPERTISE worden nagestreefd, waaronder het goede beheer van onze website, het nastreven en beschermen van onze bedrijfsactiviteiten, het onderhouden van goede relaties met onze klanten en het verbeteren van onze producten en diensten.

IV. Hoe lang bewaart K-EXPERTISE deze persoonsgegevens?

Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Voor klanten van K-EXPERTISE worden gegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie en 2 jaar na het einde van de contractuele relatie. Wanneer wij gegevens verzamelen op basis van uw toestemming, eindigt de verwerking zodra u uw toestemming intrekt.

V. Hoe bewaart K-EXPERTISE deze persoonsgegevens en hoe geeft zij deze door aan derden?

K-EXPERTISE verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bekendmaken met uw voorafgaande toestemming of zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Persoonsgegevens worden opgeslagen op de K-EXPERTISE server die gehost wordt door BeHostings Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen K-EXPERTISE doorgeven of bekendmaken aan werknemers. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens, inclusief transactie-informatie, openbaar maken of beschikbaar stellen aan andere dienstverleners en verkopers met als doel het beheren, leveren en verbeteren van K-EXPERTISE producten en diensten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld verzendbedrijven, verkopers, betalingsbedrijven, kredietkaartverwerkers, partners van financiële instellingen, aanbieders van hosting en onderhoud, en aanbieders van gegevensopslag en -beheer. In het algemeen zijn dit bedrijven die ons helpen bij de online verkoop en bij het verbeteren van ons productaanbod en onze Website. Een lijst van onderaannemers, d.w.z. bedrijven waaraan uw persoonsgegevens in dit kader kunnen worden meegedeeld, is beschikbaar op deze webpagina: ............... Daarbij kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan dergelijke ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. In geval van dergelijke overdrachten zullen wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd door de toepassing van standaardclausules voor gegevensbescherming en alle andere beschermende maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor meer informatie over deze maatregelen kunt u contact met ons opnemen via help@clydeformen.com. Van tijd tot tijd kunnen wij samenwerken met andere derde partijen om gezamenlijke marketing- en promotiecampagnes, aanbiedingen of wedstrijden uit te voeren, waardoor het nodig kan zijn dat wij uw informatie aan die derde partijen doorgeven. Wanneer bijvoorbeeld een promotie of een waardebon specifiek wordt aangeboden aan klanten van onze derde partner, kunnen wij uw informatie delen met die partner voor zover dat relevant is voor die promotiecampagne. We kunnen toegang hebben tot uw informatie, deze opslaan en openbaar maken in andere speciale omstandigheden, namelijk (a) om de Algemene Voorwaarden af te dwingen; (b) om te reageren op claims dat inhoud de rechten van derden schendt; (c) om de veiligheid, het eigendom of andere rechten van K-EXPERTISE, de klanten van K-EXPERTISE, of enige andere persoon te beschermen; of (d) wanneer dit door de wet wordt vereist. Voorbeelden hiervan zijn het beschermen van de gezondheid of veiligheid van klanten, of het aanpakken van misdaden die via de Website zijn gepleegd. K-EXPERTISE kan uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties verstrekken in antwoord op een huiszoekingsbevel, dagvaarding of ander verzoek of bevel van overheidsinstanties, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen de informatie waarover wij beschikken overdragen als onderdeel van een fusie of verkoop (met inbegrip van overdrachten als onderdeel van insolventie- of faillissementsprocedures) waarbij K-EXPERTISE geheel of gedeeltelijk betrokken is, of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of een andere wijziging in de zeggenschap over het bedrijf.

VI. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. De nodige maatregelen worden genomen, zowel van technische als van organisatorische aard, om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen. De door ons verzamelde gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard en vertrouwelijk behandeld. Personen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wanneer wij met andere partijen samenwerken, eisen wij van hen hetzelfde niveau van beveiliging. Wij wijzen u erop dat geen van de veiligheidsmaatregelen die wij nemen om uw informatie te beschermen, absoluut garandeert dat niet toegestaan toegang of niet toegestaan gebruik van uw persoonsgegevens wordt voorkomen of ondoordringbaar is. Wij wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor de veiligheid van uw persoonsgegevens, die in gevaar kunnen worden gebracht door ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, hardware- of softwarefouten en andere factoren. U bent alleen verantwoordelijk voor de bescherming van uw gebruikersnamen en wachtwoorden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en/of Diensten van derden tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en voor alle handelingen die met deze gebruikersnamen en wachtwoorden worden verricht. U dient uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig te bewaren en nooit aan derden te verstrekken. Omdat uw accountgegevens zo gevoelig zijn, worden uw accountwachtwoorden gecodeerd, wat betekent dat wij uw wachtwoorden niet kunnen zien. Wij kunnen u ook geen vergeten wachtwoorden terugsturen. We resetten ze gewoon. U erkent dat indien u de controle over uw gebruikersnamen en wachtwoorden verliest, u de controle over uw persoonsgegevens aanzienlijk kunt verliezen en mogelijk het voorwerp kunt worden van juridisch bindende acties die namens u door een onbevoegde gebruiker worden ondernomen. Als uw gebruikersnamen en wachtwoorden om welke reden dan ook zijn gecompromitteerd, moet u ze onmiddellijk wijzigen. U moet ook uitloggen wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer. Als u denkt dat uw persoonlijke informatie door ons of door derden op ongepaste wijze wordt gebruikt, kunt u ons dat onmiddellijk laten weten via e-mail op help@clydeformen.com.

VII. Hoe zit het met cookies?

Om onze producten en diensten te verbeteren, verzamelen wij gegevens via "cookies". Cookies helpen ons het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht, de bekeken pagina's en andere statistieken met betrekking tot uw toegang tot de Dienst op de Website te meten. Met deze informatie kunnen wij de dienstverlening op de Website beter beheren en onze bezoekers en gebruikers een responsievere en gebruiksvriendelijkere service bieden. Cookies stellen u ook in staat bepaalde functies of diensten van onze dienst op de Website te gebruiken of te openen, met inbegrip van het winkelwagentje en betalingsfuncties. Cookies helpen ons bijvoorbeeld bij het opslaan van voorkeuren of het ophalen van producten uit uw winkelwagentje tussen bezoeken aan onze servers. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die vanaf onze Website naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of apparaat. Telkens wanneer u onze Website vanaf dezelfde computer of hetzelfde apparaat bezoekt, zal de cookie van uw computer of apparaat worden opgehaald, waardoor onze Website uw computer of apparaat kan herkennen als zijnde een eerder bezoek aan onze Website, waardoor de functionaliteit van onze Website op uw computer of apparaat wordt verbeterd. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om gegevens van uw harde schijf, uw e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare gegevens te verkrijgen. De meeste webbrowsers en -apparaten kunnen worden ingesteld om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt of om te voorkomen dat cookies worden verzonden; als u deze functies gebruikt, kunt u de functionaliteit die wij kunnen bieden wanneer u onze Website bezoekt, beperken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

VIII. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Krachtens de AVG hebt u de volgende rechten:

Recht op toegang tot persoonsgegevens en recht op een kopie van deze gegevens ;

Recht op rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;

Recht op het wissen ("recht om te worden vergeten") van persoonsgegevens, onder de voorwaarden van artikel 17 van de AVG;

Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken onder de voorwaarden van artikel 18 van de AVG;

Recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. dat uw gegevens aan u worden teruggegeven of aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen;

Recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden (direct marketing);

Recht om toestemming op elk moment in te trekken: wanneer wij uw toestemming vragen om elektronisch contact met u op te nemen (via e-mail, sms, enz.) voor marketingdoeleinden, evenals voor het gebruik van cookies, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte) U kunt contact met ons opnemen voor vragen of om de bovenstaande rechten uit te oefenen door een e-mail te sturen naar help@clydeformen.com.

IX. Hoe kunt u op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in dit beleid?

Wij kunnen de voorwaarden van dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen of herzien. Gelieve ons Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. De datum waarop het Privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt, wordt bovenaan het Privacybeleid vermeld. Wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf de "laatst bijgewerkte" datum die in het herziene Privacybeleid wordt vermeld. Wij kunnen u ook (maar zijn hiertoe niet verplicht) op de volgende manieren op de hoogte brengen van wijzigingen in dit Privacybeleid: door de nieuwe voorwaarden op uw scherm te tonen de volgende keer dat u de dienst gebruikt; per e-mail, via een onlinedienst of anderszins; of elke combinatie van het bovenstaande. Niettegenstaande het voorgaande stemt u ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om het Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen en om uzelf op de hoogte te houden van de meest actuele versie van dit beleid op https://clydeformen.com/pages/politique-de-confidentialite. Indien u niet akkoord gaat met wijzigingen of herzieningen van dit Privacybeleid, dient u het gebruik van de Dienst onmiddellijk te staken.

X. Direct marketing

Wij willen met u communiceren op de manier waarop u gecontacteerd wenst te worden. Als u niet langer marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u op de desbetreffende link onderaan onze marketingmails klikken. U kunt ons ook mailen op help@clydeformen.com. Geef ons voldoende tijd om uw voorkeuren te verwerken. Als u ervoor kiest geen marketing-gerelateerde berichten van ons te ontvangen, kunnen wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten sturen om een contract met u uit te voeren en u kunt er niet voor kiezen deze administratieve of andere belangrijke berichten niet te ontvangen.

XI. Gevoelige informatie

Wij verzoeken u geen gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, gezondheid, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden of vroeger lidmaatschap van organisaties, met inbegrip van vakbondslidmaatschap) aan ons te sturen of aan ons bekend te maken op of via de Website of anderszins. Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van kinderen. Om de privacy van kinderen te beschermen, verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar, noch staan wij dergelijke personen bewust toe om een account bij ons te registreren. De Website is niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18 jaar, verzoeken wij u zich niet te registreren of gebruik te maken van de Website, of ons enige persoonsgegevens over uzelf te sturen. Indien wij ontdekken dat wij onopzettelijk persoonsgegevens hebben ontvangen van een kind jonger dan 18 jaar, zullen wij die informatie uit onze bestanden verwijderen.

XII. Links naar andere websites

Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Een link naar een website van een derde betekent niet dat wij deze onderschrijven of ermee verbonden zijn. Wij hebben geen controle over websites van derden. U bezoekt dergelijke sites of inhoud van derden op eigen risico. U dient altijd het privacybeleid van een website van een derde partij te lezen voordat u informatie aan die site verstrekt.

XIII. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring en/of onze praktijken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op help@clydeformen.com. In het bijzonder, kunt u contact met ons opnemen als:  

u vragen of opmerkingen heeft over uw persoonsgegevens of dit privacybeleid, of indien u een inbreuk op of misbruik van de dienst wenst te melden; 

u historische gegevens wenst op te vragen; en/of 

u ons gebruik van uw eerder aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst te controleren, corrigeren, bijwerken, wissen of anderszins beperken. 

Vermeld in uw verzoek met betrekking tot a), b) en c) hierboven (indien van toepassing) welke informatie u gewijzigd wenst te zien en/of laat ons weten welke beperkingen u wenst op te leggen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen trachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen. U stemt ermee in dat, wanneer u een verzoek indient met betrekking tot (b), wij u kosten in rekening kunnen brengen ter dekking van de kosten van het verifiëren van uw verzoek en uw identiteit, en het lokaliseren, opvragen, vergelijken, kopiëren en doorsturen van de gevraagde documenten. U erkent dat wij niet in staat zullen zijn uw persoonsgegevens te verwijderen uit de database van een andere gebruiker met wie u dergelijke informatie hebt gedeeld of uit de databases van derden met wie u ons eerder toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie te delen.

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Mandje

Meer producten beschikbaar voor aankoop

Votre panier est vide.