Deze website heeft browserbeperkingen. Het is aanbevolen een browser te gebruiken zoals Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Gratis verzending vanaf € 50 (Benelux en Frankrijk)

Natuurlijke Verzorging, Gecertificeerd Bio, Made in Belgium

ALGEMENE VOORWAARDEN

Preambule

Gelieven deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van https://clydeformen.com/ ("Website") en de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief de aankoop van producten via de Dienst. Door de Website te gebruiken, te bezoeken of te doorbladeren en/of de Dienst te gebruiken of producten te bestellen, sluit u een bindende overeenkomst met K-EXPERTISE BV, een onderneming opgericht in België met maatschappelijke zetel te Champellaan 2, 1640 Sint-Genesius-Rode, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0758.524.360, opererend onder de handelsmerken "K-EXPERTISE" en "CLYDE FOR MENTM " ("wij", "ons" of "K-EXPERTISE"), en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief ons Privacybeleid op  https://clydeformen.com/nl/pages/politique-de-confidentialite

Gelieve geen informatie of persoonsgegevens te verstrekken zonder eerst ons privacybeleid te lezen, waarin ons gegevensgebruik en onze privacypraktijken in detail worden uitgelegd. De huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en het verlenen van de Dienst door K-EXPERTISE, alsmede op de aankoop van enig product via de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of specifieke voorwaarden die door u zijn uitgegeven. Deze Algemene Voorwaarden, samen met het Privacybeleid en het Cookiebeleid, en alle andere voorwaarden of beleidsregels die van tijd tot tijd op de Website kunnen worden gepubliceerd (samen de "Voorwaarden" of de "Overeenkomst"), vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen en annuleren alle andere eerdere overeenkomsten of afspraken tussen de partijen, hetzij schriftelijk of mondeling. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze Algemene Voorwaarden en dit beleid, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van K-EXPERTISE zijn uw algemene of bijzondere voorwaarden niet bindend voor ons, ongeacht wanneer deze onder onze aandacht zijn gebracht. Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen of herzien door de gewijzigde Voorwaarden op de Website te plaatsen. In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende versies van de Voorwaarden, prevaleert de meest recente versie. Alle wijzigingen aan de Voorwaarden zullen bindend zijn en van toepassing op de contractuele relatie tussen u en ons zodra ze op de Website zijn geplaatst. Indien u gebruik blijft maken van de Dienst en/of de Website na een herziening van de Voorwaarden, betekent dit dat u de herziene Voorwaarden aanvaardt. Indien u op enig moment niet akkoord gaat met deze Voorwaarden (of een herziene versie ervan), dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Dienst en de Website. Indien een persoon deze Voorwaarden aangaat namens een bedrijf, organisatie of andere juridische entiteit ("Entiteit"), aanvaardt die persoon deze Voorwaarden voor die Entiteit en verklaart hij/zij aan K-EXPERTISE dat hij/zij de bevoegdheid heeft om die Entiteit wettelijk te binden.

I. Definities en interpretatie

Waar gebruikt in deze Voorwaarden, hebben de volgende termen, naast de elders in deze Voorwaarden gedefinieerde termen, de volgende betekenis: Account betekent alle accounts die door of namens de Gebruiker op de Website worden aangemaakt om producten op de Dienst te bestellen en te kopen. Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een "identificeerbare natuurlijke persoon" is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. K-EXPERTISE, Wij, Onze, verwijst naar K-EXPERTISE BV, een vennootschap opgericht in België met maatschappelijke zetel te Avenue Champel 2, 1640 Sint-Genesius-Rode, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0758.524.360, actief onder de merknamen "K-EXPERTISE" en "CLYDE FOR MENTM ". De Dienst betekent de internet shopping dienst die door K-EXPERTISE op de Website wordt geëxploiteerd, waar gebruikers producten uit een selectie van cosmetische producten kunnen doorbladeren, kopen en bestellen. De "Dienst" omvat de Website via welke de Dienst wordt verleend en alle upgrades, updates en verbeteringen daarvan, en omvat tevens de inhoud, diensten, kenmerken en functionaliteit die wij in verband daarmee in de loop der tijd kunnen aanbieden. Gelinkte Website betekent websites die worden beheerd door derden die relevant en interessant kunnen zijn voor Gebruikers en waarnaar de Website of Dienst links, plug-ins, widgets of andere verbindingen kan verschaffen. Website verwijst naar de website die door K-EXPERTISE wordt beheerd onder de domeinnaam https://clydeformen.com/. Gebruiker, u, uw betekent elke persoon of entiteit die de Dienst of de Website gebruikt. Onder deze voorwaarden : Het woord "omvatten" (en de synoniemen daarvan, zoals "inclusief", "met inbegrip van" en "omvat") betekent onbeperkt omvatten. Verwijzingen naar een "clausule" of "artikel" zijn verwijzingen naar een clausule of artikel van de Voorwaarden; Woorden in het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd, en woorden van om het even welk geslacht omvatten alle andere geslachten; De titels zijn slechts toegevoegd voor het gemak en mogen niet in aanmerking worden genomen bij de interpretatie van de Voorwaarden; De verwijzing naar een Entiteit omvat elke vennootschap of andere rechtspersoon, ongeacht waar en hoe deze is opgericht of gevestigd; Een verwijzing naar de "partijen" is een verwijzing naar K-EXPERTISE en de Gebruiker en een verwijzing naar een "partij" is een verwijzing naar een van hen.

II. Gebruik van de Dienst en de Website

De Dienst en/of de Website mogen enkel gebruikt worden om informatie op te zoeken, aanvragen in te dienen of producten te kopen door bestellingen te plaatsen. U stemt ermee in de Dienst en/of de Website niet te gebruiken voor enig ander doel, inclusief maar niet beperkt tot enig doel dat onwettig is of dat de moraliteit, integriteit, veiligheid of reputatie van de Website of de rechten van K-EXPERTISE of een derde partij kan schenden. U mag geen van de volgende dingen doen of proberen te doen wanneer u de Dienst en de Website gebruikt: de Dienst of de Website (of de inhoud ervan) te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren, weer te geven, te distribueren, te verkopen, te verhuren of anderszins te exploiteren of te gebruiken voor commerciële of andere doeleinden; de Dienst geheel of gedeeltelijk te demonteren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of er afgeleide werken van te maken, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving; niets te doen dat de functionaliteit, werking of veiligheid van de Dienst of de Website kan verstoren, wijzigen, vernietigen, aantasten, belemmeren, overbelasten of beperken, of het gebruik en genot van de Dienst of de Website door andere gebruikers kan belemmeren, inclusief door het hacken van de Dienst of de Website, of door het verzenden van een virus of kwaadaardige code; de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te scannen of te testen, of beveiligings- of verificatiemaatregelen te doorbreken of te omzeilen; gebruik te maken van koppelingstechnologie, robots, scripts of andere soortgelijke processen of technologieën om toegang te krijgen tot de Dienst of de Website, deze mogelijk te maken, te kopiëren, te distribueren, weer te geven, te controleren of het in bulk downloaden of extraheren van gegevens mogelijk te maken; de Dienst of de Website te gebruiken of te openen om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Dienst te monitoren of voor andere soortgelijke benchmarkingdoeleinden; Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel ervan) te wijzigen, te verwijderen, op te schorten, onbruikbaar te maken of de toegang ertoe te beperken, of een kenmerk, onderdeel of inhoud ervan te wijzigen op elk moment, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Wij garanderen niet dat een specifieke inhoud, component en/of functionaliteit altijd beschikbaar zal zijn op de Dienst of de Website. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst van tijd tot tijd onderbreken of opschorten voor onderhoud, back-ups, upgrades en andere redenen. U erkent dat dergelijke onderbrekingen, met inbegrip van geplande downtime, routineonderhoud en upgrades, ertoe kunnen leiden dat onze Service tijdelijk niet beschikbaar is. Wij zullen trachten u vooraf op de hoogte te brengen van geplande onderbrekingen (onder meer op de website, via e-mail of andere communicatiekanalen), maar u erkent dat dit redelijkerwijs niet mogelijk kan zijn voor ongeplande onderbrekingen (met inbegrip van noodonderhoud) die te wijten zijn aan redenen waarover wij geen controle hebben. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op specifieke onderdelen of functies van de Dienst, met inbegrip van promoties of andere diensten, waarvan al deze voorwaarden door deze verwijzing deel uitmaken van deze Voorwaarden. Toegang tot en gebruik van een deel van de Dienst kan beperkt zijn tot een specifiek aantal bevoegde personen via lidmaatschapsprogramma's. De Dienst is niet beschikbaar voor personen die minder dan 18 jaar oud zijn. U mag de Dienst niet gebruiken indien u niet de wettelijke leeftijd hebt en niet in staat bent om een contract aan te gaan en niet in staat bent om aan deze Voorwaarden te voldoen. De Website en/of de Dienst kunnen hyperlinks bevatten naar andere Gelinkte Websites die mogelijk niet technisch gecontroleerd of herzien worden door K-EXPERTISE. K-EXPERTISE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gekoppelde Websites.

III. Uw Account

U kunt in beperkte mate op de Website surfen zonder een account aan te maken. Om producten op de Service te kunnen bestellen en kopen, dient u echter een Account op onze Website aan te maken. Uw Account is niet overdraagbaar. U mag niet meer dan één (1) account per verzendadres hebben. U mag niet meerdere accounts hebben met hetzelfde afleveradres. Door u aan te melden voor een Account, verklaart en garandeert u dat u : (a) ten minste achttien (18) jaar oud zijn; (b) de wettelijke bevoegdheid hebben om het Contract aan te gaan; (c) niet u uit te geven voor een andere persoon, onder een pseudoniem te werken of uw identiteit op een andere manier te verbergen. Wij hebben het recht om, naar eigen goeddunken, uw aanvraag voor een account te weigeren en/of de criteria om in aanmerking te komen voor het aanmaken van een account op elk moment te wijzigen. U wordt gevraagd een unieke loginnaam en wachtwoord ("Inlogcodes") aan te maken wanneer u zich registreert voor een account. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Inlogcodes, en u bent alleen verantwoordelijk voor enige ongeautoriseerde openbaarmaking of gebruik daarvan. U mag uw Inlogcodes met niemand anders delen of iemand anders toestaan toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Dienst met gebruikmaking van uw Inlogcodes. Elk gebruik van en/of toegang tot de Dienst met behulp van uw Inlogcodes wordt beschouwd als gebruik van en/of toegang tot de Dienst door u. Alle informatie, instructies, mededelingen, bestellingen of berichten die wij via de Dienst ontvangen en die betrekking hebben op u of uw Inlogcodes worden geacht door u te zijn verzonden of geldig door u te zijn verstrekt, en wij zijn niet verplicht de authenticiteit of juistheid ervan te verifiëren, maar hebben het recht te handelen naar, te vertrouwen op en/of u als enige verantwoordelijk te houden voor dergelijke informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, onkosten of aansprakelijkheid voortvloeiend uit ongeautoriseerd, onwettig of frauduleus gebruik van uw Account. Indien u zich bewust wordt van enig feitelijk of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van uw Account, of ongeoorloofde bekendmaking van uw Inlogcodes, verzoeken wij u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via contact@clydeformen.com. Wanneer u een account aanmaakt, wordt u gevraagd ons bepaalde informatie te verstrekken (met inbegrip van persoonsgegevens, die zullen worden verzameld, gebruikt en opgeslagen in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op https://clydeformen.com/pages/politique-de-confidentialite). U verklaart dat alle informatie die u aan ons verstrekt bij het aanmaken van de Account of op enig moment : (a) juist, actueel en volledig zijn, en dat u dergelijke informatie op uw Account onmiddellijk zult bijwerken om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde juist blijft; en (b) aan u toebehoort, en/of dat u het recht hebt om het te gebruiken en openbaar te maken of ons toestaat dit te doen in overeenstemming met het Privacybeleid. Als wij vermoeden dat u de Voorwaarden schendt, dat uw Account wordt gebruikt om frauduleuze of illegale activiteiten uit te voeren, of dat informatie die u ons hebt verstrekt onjuist is, hebben wij het recht om de maatregelen te nemen die wij passend achten, zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten op grond van deze Voorwaarden of de wet, met inbegrip van de verwijdering, beperking of annulering van uw Account(s) en/of de annulering van alle bestellingen die via de betreffende Account(s) zijn geplaatst. U kunt op elk moment verzoeken om verwijdering van uw Account door contact met ons op te nemen via contact@clydeformen.com. Beëindiging van uw Account heeft geen invloed op uw aansprakelijkheid of verplichtingen onder deze Voorwaarden (inclusief eventuele betalingen die u ons al verschuldigd bent) en wij hebben het recht om alle bestellingen uit te voeren die al voor de datum van beëindiging zijn ingediend.

IV. Bestellingen

Alle bestellingen die u via de Dienst plaatst, worden beschouwd als een aanbod van u om het (de) geselecteerde product(en) en de in uw bestelling vermelde hoeveelheden te kopen tegen de prijs die wordt vermeld (inclusief levering en andere kosten en belastingen) op het moment dat u de bestelling plaatst. Door op de knop van de betalingsmethode te klikken, moet u, alvorens verder te gaan, deze Voorwaarden lezen en vervolgens uw instemming met al deze Voorwaarden bevestigen door middel van een actie ter bevestiging van de aanvaarding die door de Website wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken). Zodra u de Voorwaarden hebt aanvaard, moet u uw bestelling bevestigen. Door op de knop "bestelling met betalingsverplichting" te drukken, gaat u ermee akkoord de aangegeven prijs te betalen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan onze aanvaarding. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling om welke reden dan ook te accepteren of af te wijzen, inclusief indien het door u gevraagde product niet beschikbaar is, indien er een fout in de prijs of beschrijving van het product is, of een fout in uw bestelling. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling of de hoeveelheid van een bepaald product die u kunt bestellen, te beperken. Het plaatsen van een bestelling houdt geen garantie van voorraad in. De verwerking van de betaling van een bestelling houdt op zich geen aanvaarding van de bestelling door ons in, met dien verstande dat indien een bestelling van (een) product(en) door ons wordt afgewezen of geannuleerd, de voor die bestelling gedane betaling door ons zal worden terugbetaald. Indien wij uw bestelling weigeren, zullen wij trachten u hiervan op de hoogte te stellen op het moment dat u de bestelling indient of binnen een redelijke termijn. Elke door ons aanvaarde bestelling leidt tot een afzonderlijke en bindende overeenkomst tussen u en ons, onderworpen aan deze Voorwaarden, voor de levering van de producten waarvoor de bestelling is geplaatst.

V. Productinformatie

Wij streven ernaar nauwkeurige en actuele informatie over prijzen, producten en eventuele promoties te verstrekken. Fouten kunnen echter af en toe voorkomen en wij garanderen niet dat de informatie over prijzen, producten of de presentatie ervan nauwkeurig, betrouwbaar, actueel, foutloos, up-to-date of volledig is. Met name de foto's van producten op de Website worden verstrekt om u te helpen de producten te herkennen, maar als gevolg van veranderingen en verbeteringen in de verpakking, is het mogelijk dat zij geen nauwkeurige weergave zijn van het product dat u ontvangt. Sommige van de op de Website verkochte producten kunnen een specifieke garantie genieten, waarvan de duur en de voorwaarden uitdrukkelijk worden vermeld op de pagina van de betrokken producten. De Gebruiker die op de Website producten koopt, kan als consument rechten ontlenen aan de wettelijke garantie van conformiteit die van toepassing is op consumptiegoederen en aan de wettelijke garantie van verborgen gebreken. Als de werkelijke prijs van een artikel dat u hebt besteld hoger is dan de prijs die op de Website wordt getoond, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en krijgt u de gelegenheid om uw aankoop van dat artikel op basis van de juiste prijs te bevestigen of te annuleren. Door uw aankoop te bevestigen, machtigt u ons om u de juiste prijs in rekening te brengen. Als u ervoor kiest om de aankoop te annuleren, zullen wij uw betaling voor dat item terugbetalen. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen, zullen wij uw bestelling van het verkeerd geprijsde artikel als geannuleerd beschouwen. Alle productprijzen zijn vermeld in euro's en inclusief belasting over de toegevoegde waarde. De prijzen van de producten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en eventuele kortingen of promotieaanbiedingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken. Alle bestellingen worden betaald in euro. Alle bestellingen die op de Website worden geplaatst, worden betaald met de volgende betaaldienst: Shopify Payements. Wij aanvaarden alleen de betalingswijzen die door deze betalingsdienst worden aanvaard. Deze betalingswijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door gebruik te maken van de Dienst, en door ons uw credit card informatie te verstrekken, machtigt u ons om deze te gebruiken en door te geven aan onze betalingsdienst met als doel de betalingen te verwerken waarvoor u toestemming geeft op de Dienst. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade in verband met een transactie die via onze betaaldienst wordt verwerkt (met inbegrip van ongeldige transacties of transacties die niet worden verwerkt als gevolg van een netwerkcommunicatiefout, of om welke andere reden dan ook). U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het falen, de onbeschikbaarheid of het hacken van onze betalingsdienst, of voor andere problemen die verband houden met de genoemde externe dienstverlener. In geen geval zal K-EXPERTISE aansprakelijk zijn voor de terugbetaling van eventuele extra kosten die de gebruiker zou moeten maken in verband met online betalingen, zoals, maar niet beperkt tot, kosten voor de omrekening van valuta die door de uitgevende bank zouden worden toegepast . Elke bestelling met een onjuiste, verlopen of te beperkte kredietkaart zal niet worden verwerkt.

VI. Levering van producten

Leveringsgebieden. De levering wordt verricht op het adres dat u in het ingevulde bestelformulier hebt opgegeven, op voorwaarde dat dit binnen een van de beschikbare leveringsgebieden ligt. Om te controleren of we in uw regio leveren, kunt u https://clydeformen.com/pages/livraison-retour bezoeken. Wij verwerken en accepteren alleen bestellingen binnen ons leveringsgebied. Levertijden. De op de Website vermelde levertijden worden slechts bij wijze van indicatie gegeven. U kunt bij het plaatsen van uw bestelling een voorkeurstijdstip voor de levering aangeven. Leveringstermijnen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Hoewel wij al het redelijke in het werk zullen stellen om uw goederen binnen de door u gekozen bezorgperiode op uw bezorgadres te bezorgen, is het mogelijk dat wij hiertoe niet in staat zijn als gevolg van factoren die buiten onze macht liggen, zoals het weer, het verkeer, mist, enz. die kunnen leiden tot vroege of vertraagde leveringen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor leveringen die buiten de op uw bestelling vermelde leveringstermijn worden gedaan. Veranderingen in de levering. Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging aan uw leveringsadres, leveringsdatum of -uur, of contactnummer. Wij zullen ons best doen om aan uw wijzigingen tegemoet te komen. Afhankelijk van het nieuwe afleveradres kunnen echter extra bezorgkosten in rekening worden gebracht. Nieuwe levering. Als een bestelling door u wordt geannuleerd, of als er niemand op de bezorglocatie aanwezig is om de bestelling tijdens het gekozen bezorgmoment in ontvangst te nemen, zal K-EXPERTISE of de transportdienst contact met u opnemen om een nieuw bezorgmoment af te spreken. Voor meerdere herleveringen kunnen echter extra bezorgkosten in rekening worden gebracht. Ontvangst van de levering. Elke persoon die op het leveringsadres aanwezig is en de levering in ontvangst neemt, wordt onherroepelijk geacht gemachtigd te zijn om de levering in ontvangst te nemen. Overdracht van eigendom. Alle producten die door K-EXPERTISE via de Website of de dienst worden verkocht, blijven het volledige eigendom van K-EXPERTISE tot de volledige betaling van de prijs door de Gebruiker. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, gaan de risico's steeds over op de Gebruiker op het tijdstip van de levering van de producten aan de Gebruiker. Aanvaarding van producten. De Gebruiker moet, alvorens de producten aan te nemen of te consumeren, de gegevens van de producten controleren die op de etiketten van de producten staan vermeld (waaronder bijvoorbeeld de allergenen). Indien de gebruiker een non-conformiteit of een zichtbaar defect opmerkt, dient hij dit onmiddellijk aan K-EXPERTISE te melden.

VII. Aansprakelijkheid

De Dienst en de Website worden u aangeboden zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, die alle uitdrukkelijk worden afgewezen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Zonder het voorgaande te beperken, garanderen wij ook niet dat de werking van de Dienst ononderbroken of foutloos zal zijn, dat de Dienst of de Website vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat het gebruik van de Dienst de functionaliteit of prestaties van het apparaat waarop het is gedownload niet zal aantasten, of dat de overdracht van uw informatie via de Dienst volledig veilig zal zijn. Door gebruik te maken van de Dienst erkent u en stemt u ermee in dat transmissies via het internet nooit volledig privé of veilig zijn, en dat het mogelijk is dat gegevens op de Dienst per vergissing worden vrijgegeven, verloren gaan, gehackt worden of toegankelijk zijn voor onbevoegde gebruikers. U begrijpt dat alle informatie die u uploadt of verstuurt met gebruikmaking van de Dienst of die u ons via de Dienst ter beschikking stelt, door anderen kan worden gelezen of onderschept, zelfs indien er een speciale mededeling is dat een bepaalde transmissie gecodeerd is. Voor zover wettelijk toegestaan wijzen wij hierbij alle aansprakelijkheid jegens u of derden af voor directe of indirecte schade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, op grond van een contract of een onrechtmatige daad, met inbegrip van schade door winstderving, verlies van zaken, inkomsten, gebruik, gegevens, geld, goodwill, reputatie of ander economisch voordeel, persoonlijk letsel of materiële schade, zelfs indien wij op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, voortvloeiend uit de aankoop van producten van de Website of het gebruik van de Dienst of de Website of het onvermogen om de Dienst of de Website te gebruiken. K-EXPERTISE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect te wijten is aan omstandigheden van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, natuurrampen, handelingen en orders van de overheid, terreurdaden en oorlogshandelingen, het niet beschikbaar zijn van elektronische netwerken of telecommunicatiediensten, virussen en bugs, het in gebreke blijven van een leverancier of partner, ongevallen, pandemieën, ziekten en stakingen, alsmede elke andere gebeurtenis die redelijkerwijs niet kan worden voorzien of overwonnen. Indien de overmachtsituatie langer dan 5 dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder wederzijdse schadevergoeding. In het geval dat de aansprakelijkheid van K-EXPERTISE ondanks de voorgaande bepalingen wordt ingeroepen, kan de gebruiker geen vordering, in welke vorm dan ook, tegen K-EXPERTISE instellen meer dan één (1) jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die de aanleiding voor zijn vordering vormde. In het geval van aankoop van producten op de website of door gebruik te maken van de dienst, zal de aansprakelijkheid van K-EXPERTISE, in ieder geval en voor zover toegestaan door de wet, beperkt zijn tot het bedrag van de door de gebruiker geplaatste bestelling.

VIII. Persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde informatie over de Account, Gebruikers, en de apparaten, computers en andere hulpmiddelen die in verband met de Dienst worden gebruikt. De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de K-EXPERTISE Privacy Policy die hier beschikbaar is: https://clydeformen.com/pages/politique-de-confidentialite. K-EXPERTISE plaatst ook cookies op de Website. Deze cookies worden geplaatst door derde partijen met wie wij samenwerken. Informatie over cookies en de aanvaarding of weigering ervan door de Gebruiker wordt geregeld door ons Cookiebeleid dat hier kan worden geraadpleegd.

IX. Intellectueel eigendom

De Website en alle onderdelen daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Met name de namen, logo's en andere onderscheidende tekens van K-EXPERTISE, haar partners of derden die op de Website aanwezig zijn, worden mogelijk beschermd door het merkenrecht. De presentatie van de Website, de redactionele inhoud, teksten, beelden, foto's of audiovisuele inhoud van de Website worden beschermd door het auteursrecht. Behoudens wettelijke uitzonderingen is elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of mededeling aan het publiek van elementen die op de Website aanwezig zijn, verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van K-EXPERTISE. De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele copyrightvermelding of aanduiding van bescherming door een intellectueel eigendomsrecht die op de Website voorkomt, te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.

X. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Gebruikers die online goederen kopen van de Website in hun hoedanigheid van consument en zijn niet van toepassing op : de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen (= minder dan 60 dagen). de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die een persoonlijk karakter hebben. de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na levering zijn ontzegeld. de levering van goederen die na levering naar hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen. Overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht heeft de gebruiker het recht om een via de Website met K-EXPERTISE gesloten contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Het herroepingsrecht eindigt 14 dagen na de dag waarop de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker K-EXPERTISE door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het model van het herroepingsformulier van dat is bijgevoegd of toegankelijk is via de volgende link: maar het is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de Gebruiker de kennisgeving van de uitoefening van zijn herroepingsrecht verzenden vóór het einde van de herroepingstermijn. De gebruiker moet de goederen onmiddellijk, of in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij K-EXPERTISE in kennis heeft gesteld van zijn besluit de overeenkomst te herroepen, aan K-EXPERTISE terugsturen of overhandigen. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn ten laste van de gebruiker. Indien er, op welke manier dan ook, een waardevermindering van het geretourneerde product optreedt, behoudt K-EXPERTISE zich het recht voor om de gebruiker aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de gebruiker dat verder gaat dan wat nodig is om de aard en de kenmerken van de producten vast te stellen. Alleen retourzendingen van niet-gebruikte artikelen in hun oorspronkelijke verpakking, vergezeld van alle toebehoren en een factuur of aankoopbewijs worden geaccepteerd. Indien u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardleveringsmethode), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om u terug te trekken uit deze Overeenkomst. K-EXPERTISE kan besluiten niet tot terugbetaling over te gaan totdat zij alle geretourneerde producten heeft ontvangen of totdat de gebruiker bewijst dat hij de producten heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de gebruiker voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door K-EXPERTISE wordt aangeboden, zullen niet worden terugbetaald. K-EXPERTISE zal de gebruiker terugbetalen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als die welke door de gebruiker voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de gebruiker hier uitdrukkelijk mee instemt. Voor deze terugbetaling worden geen kosten aan de Gebruiker in rekening gebracht.

XI. Kennisgevingen

U stemt ermee in dat wij u kennisgevingen kunnen doen toekomen door deze op de Website te plaatsen, door deze per e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in uw Account staat vermeld, of door deze per post te sturen naar het postadres dat in uw Account staat vermeld. Dergelijke kennisgevingen worden geacht door u te zijn ontvangen binnen 24 uur nadat zij op de Website zijn geplaatst of per e-mail zijn verzonden, tenzij wij bericht ontvangen dat de e-mail niet is afgeleverd, of binnen drie (3) werkdagen nadat zij per post zijn verzonden. Tenzij in deze Voorwaarden anders is bepaald, dienen kennisgevingen aan ons per e-mail te worden gezonden aan help@clydeformen.com. Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden of over kwesties die in deze Voorwaarden of met de Dienst of de Website aan de orde worden gesteld, kunt u contact met ons opnemen via help@clydeformen.com.

XII. Diverse

De bepalingen van de Voorwaarden zullen altijd zo worden geïnterpreteerd dat zij in overeenstemming zijn met het toepasselijke recht. Indien echter de nietigheid of ongeldigheid van enige clausule van de Voorwaarden wordt uitgesproken of vastgesteld, zal deze nietigheid of ongeldigheid de geldigheid van de andere clausules van het contract niet aantasten. In dat geval verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die hetzelfde doel nastreeft als de ongeldige clausule en, voor zover mogelijk, gelijkwaardige gevolgen heeft, teneinde het contractuele evenwicht te herstellen. Het is de gebruiker niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen, over te dragen of uit te besteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van K-EXPERTISE. K-EXPERTISE is gerechtigd haar rechten onder de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen, over te dragen of uit te besteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, inclusief in verband met een fusie, overname, verkoop van activa of van rechtswege. Het uitblijven van een reactie van K-EXPERTISE op een inbreuk door de gebruiker, of het feit dat K-EXPERTISE de gebruiker extra tijd geeft om aan zijn verplichtingen onder de voorwaarden te voldoen, kan nooit worden geïnterpreteerd als een afzien door K-EXPERTISE om er gebruik van te maken, noch als een verklaring van afstand van haar rechten, en K-EXPERTISE kan op elk moment de strikte toepassing van alle of een deel van de voorwaarden eisen. Elk van de Partijen erkent dat zij het Contract niet aangaat in afhankelijkheid van enige vertegenwoordiging, garantie, nevenovereenkomst of andere verbintenis (anders dan deze uiteengezet in de Voorwaarden) gedaan door of namens enige andere Partij voorafgaand aan de uitvoering van het Contract.

XIII. Vragen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met onze klantendienst via de volgende link: https://clydeformen.com/pages/contact. In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geschikt, kunt u een bemiddelingsprocedure opstarten bij de Ombudsdienst voor de consument via de volgende link https://mediationconsommateur.be/fr/formulaire-de-plainte . U kunt ook een bemiddelingsprocedure inleiden via het onlineplatform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie is ontwikkeld en wordt beheerd op het volgende adres https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

XIV. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht, zonder rekening te houden met conflicten van wettelijke bepalingen. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden en dat niet in der minne of door bemiddeling wordt opgelost, wordt voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Mandje

Meer producten beschikbaar voor aankoop

Votre panier est vide.